KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK

Brandmail olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Brandmail olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Blog Article Figure

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda Belirtilen Amaçlarla, Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar

Veriler, kurumun kampanyasına ilgi göstermiş kişilerin doldurduğu katılım formlarıdır ve yanlızca ilgili kurumlar (reklamveren) ile döküman olarak paylaşılır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Partner kurumların kendi datalarına yaptıkları davet mailleri üzerinden yada web sitesinde "Üyelik" gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. İlgi alanlarınız ve demografik bilgileriniz doğrultusunda reklam kampanyaları alırsınız.

KVKK'nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman salesrep@mailmedianetwork.com adresine mail atarak irtibata geçebilirsiniz.